پسر جوان یک خون آشام را صحنه های سکسی فیلم سرنوشت در ماشینش لعنتی

Views: 1640
پسر جوان شبها در تاریکی کامل در خیابان قدم می زد ، هنگامی که ناگهان صداهای وحشتناکی را شنید و از پشت سر او قدم برداشت. بدون اینکه دو بار در مورد آنچه می تواند باشد فکر کند ، به سمت ماشین خود سوار شد ، اما به محض اینکه در صحنه های سکسی فیلم سرنوشت آنجا پرید ، هوشیاری خود را از دست داد. هنگامی که آن مرد از خواب بیدار شد ، در برخی از وب های چسبناک و با یک دیک چسبیده به بیرون کشیدن از شلوار خود درگیر شد. او نفهمید چه اتفاقی افتاده است ، او سعی کرد از آنجا خارج شود ، اما یک خون آشام به خروس او حمله کرد و با اشتیاق شروع به مکیدن آن کرد. آن مرد چاره ای جز تحریک خواسته های او نداشت ، زیرا هنوز می خواست زندگی کند.